Please wait

ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΧΑΛΑΣΙΑΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ

Η ενδοσκοπική μυοτομή ΠΟΕΜ (POEM)

Η πλέον σύγχρονη, οριστική, θεραπεία για την αχαλασία οισοφάγου, χωρίς τομή, ανώδυνη, αναίμακτη, με βραχύ χρόνο νοσηλείας και ταχεία ανάρρωση, που δίνει μακροχρόνια λύση σε όλες ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις και σε όλα τα στάδια της αχαλασίας είναι η ενδοσκοπική μυοτομή- μέθοδος ΠΟΕΜ (POEM).

Η ενδοσκοπική μυοτομή-μέθοδος ΠΟΕΜ πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια μιας απλής γαστροσκόπησης, οι ασθενείς κινητοποιούνται και σιτίζονται αυθημερόν και επανέρχονται σε όλες τις δραστηριότητές τους άμεσα, εντός ολίγων ημερών μετά την επέμβαση.

Επιπλέον με την ενδοσκοπική μυοτομή-μέθοδο ΠΟΕΜ επιτυγχάνεται μεγάλου μήκους μυοτομή, ενώ δεν απαιτείται αντιπαλινδρομική επέμβαση. Ανάλογου μήκους μυοτομή είναι αδύνατη με οποιαδήποτε άλλη από τις παλαιότερες μεθόδους.

Εικόνα 1. Σχήμα που δείχνει τα στάδια της ενδοσκοπικής μυοτομής ΠΟΕΜ (POEM): Α. Είσοδος στον υποβλεννογόνιο χώρο Β. Δημιουργία του υποβλεννογονίου tunnel C. Έναρξη μυοτομής του κυκλοτερούς μυός εντός του υποβλεννογονίου tunnel. D. Oλοκλήρωση της μυοτομής έως και 2εκ πέραν από τον ΚΟΣ στην γαστρική περιοχή. E. Κλείσιμο της βλεννογονικής εισόδου με μεταλλικά klip.
Εικόνα 2: Στάδια της ενδοσκοπικής μυοτομής ΠΟΕΜ (POEM) σε ασθενή με αχαλασία τύπου ΙΙ: A. Είσοδος στον υποβλεννογόνο μετά από βλεννογονική επιμήκη τομή. B. Δημιουργία του υποβλεννογονίου tunnel. C. Έναρξη μυοτομής του κυκλοτερούς μυός εντός του υποβλεννογονίου tunnel. D. Επέκταση του υποβλεννογονίου tunnel έως και 2 εκ κάτω από τον ΚΟΣ στην περιοχή του στομάχου. E.& F. Ολοκλήρωση της μυοτομής έως και την γαστρική περιοχή. G. Κλείσιμο του βλεννογονικού στομίου με μεταλλικά klip.
Επιπλέον η μέθοδος ΠΟΕΜ μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους τύπους αχαλασίας καθώς και σε άλλες διαταραχές κινητικότητας του οισοφάγου, όπως ο διάχυτος οισοφαγικός σπασμός, οισοφάγος καρυοθραύστης, αταξινόμητη αχαλασία κλπ.
Η μέθοδος POEM μπορεί να εφαρμοστεί ακόμη και σε περιπτώσεις αποτυχίας προηγούμενων θεραπειών, όπως η παλιά χειρουργική ή λαπαροσκοπική μυοτομή κατά Heller (από το 1913) ή η διαστολή με μπαλόνι.
Η πρόγνωση της αχαλασίας είναι πολύ καλύτερη όταν γίνεται έγκαιρη διάγνωση και άμεση εφαρμογή της ενδοσκοπικής μυοτομής ΠΟΕΜ (POEM) πριν εμφανιστούν επιπλοκές της αχαλασίας, όπως διάταση του οισοφάγου, μεγαοισοφάγος, ή σιγμοειδής οισοφάγος.
Η μέθοδος ΠΟΕΜ έχει πλέον καθιερωθεί διεθνώς και είναι ευρέως γνωστή και διαδεδομένη μέθοδος παγκοσμίως, παρά την ιδιαίτερα αυστηρή κριτική που υπέστη παγκοσμίως, κυρίως από τους παρόχους παλαιοτέρων θεραπειών.
Δυστυχώς στην Ελλάδα, η μέθοδος ΠΟΕΜ δεν είναι αρκετά διαδεδομένη μέθοδος, παρόλο που ο Ιατρός κ. Νίκος Ελευθεριάδης όντας στον πυρήνα της Ιαπωνική ομάδας που εφεύρε τη μέθοδο ΠΟΕΜ, την ξεκίνησε και την εφάρμοσε και στην Ελλάδα απο τους πρώτους σε διεθνές επίπεδο.
Παρόλα αυτά καθυστερεί η διάδοση της μεθόδου ΠΟΕΜ σε βάρος των ελλήνων αχαλασικών ασθενών που δεν θεραπεύονται επαρκώς, όπως πολλοί από τους αχαλασικούς ασθενείς που μας προσέγγισαν αφού υποβλήθηκαν ανεπιτυχώς σε βαριές και υψηλού κόστους επεμβάσεις σε μεγάλα Ιδιωτικά κέντρα, ζητώντας βοήθεια και λύση.
Οι λόγοι που καθυστερεί η διάδοση της μεθόδου ΠΟΕΜ στην Ελλάδα, είναι πέραν του προφανούς ανταγωνισμού από παρόχους παλαιοτέρων θεραπειών και του γεγονότος ότι απευθύνεται μόνο σε μικρό αριθμό ασθενών με αχαλασία (100 ανά έτος), απαιτεί επιπλέον δύσκολη και χρονοβόρο εκπαίδευση (ένα έτος μετεκπαίδευση σε κέντρο της Ιαπωνίας), με υψηλό κόστος μετεκπαίδευσης των συναδέλφων, με αποτέλεσμα δυστυχώς πολλοί ασθενείς με αχαλασία να κατευθύνονται σε αρχαίες και ξεπερασμένες πια τεχνικές και πρακτικές, που κατά περίπτωση όχι μόνο αποτυγχάνουν να δώσουν ικανοποιητική και μόνιμη λύση, αλλά στερούν από τους ασθενείς τη δυνατότητα της ελάχιστα επεμβατικής και αποτελεσματικής μεθόδου ΠΟΕΜ.
Επιπλέον, για ασφαλή και επαρκή εφαρμογή της μεθόδου ΠΟΕΜ, με βάση τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, πέραν της δύσκολης εκπαίδευσης, απαιτείται και η κατάλληλη εμπειρία (>από 40 επεμβάσεις ΠΟΕΜ είναι απαραίτητες να πραγματοποιήσει ΜΟΝΟΣ ένας ενδοσκόπος, προκειμένου να θεωρηθεί επαρκής στην εφαρμογή της μεθόδου με βάση τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες). Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την σπανιότητα της νόσου και τον μικρό αριθμό ασθενών, καθιστά πρακτικά αδύνατη την ύπαρξη πολλών κέντρων εφαρμογής της μεθόδου ΠΟΕΜ στην Ελλάδα.

Παλαιότερες θεραπείες: Φαρμακευτική, Διαστολή με Μπαλόνι, έγχυση Botox, Χειρουργική Μυοτομή κατά Heller.

Τα φάρμακα που υπάρχουν για την αχαλασία (ανταγωνιστές διαύλων ασβεστίου, νιτρώδη, ευκινητικά) ουσιαστικά δεν βοηθούν, παρά μόνο ελάχιστα, στα πολύ αρχικά στάδια.
Αλλες, παλιές θεραπείες, είναι η ενδοσκοπική διαστολή με μπαλόνι, η έγχυση αλλαντικής τοξίνης (Βotox) στον KEΣ με στόχο τη χαλάρωσή του και η χειρουργική μυοτομή κατά Heller από το 1913, οι οποίες όμως έχουν πολλές αποτυχίες, υποτροπές και σοβαρές επιπλοκές και ουσιαστικά έχουν αντικατασταθεί πλέον από τη νεότερη ενδοσκοπική μυοτομή, μέθοδο ΠΟΕΜ (POEM).
Σε αντίθεση με την ενδοσκοπική μυοτομή-μεθοδο ΠΟΕΜ που έχει μόνιμο αποτέλεσμα, η διαστολή με μπαλόνι, ενώ αρχικά έχει κάποιο προσωρινό αποτέλεσμα, συνήθως σε ήπιες, ελαφρές περιπτώσεις αχαλασίας, τα συμπτώματα θα επανέλθουν σε άλλοτε άλλο χρονικό διάστημα και με σοβαρότερη μορφή, όπου δεν έχει κανένα αποτέλεσμα, ενώ αυξάνει τον κίνδυνο επιπλοκών.
Η χειρουργική ή λαπαροσκοπική μυοτομή κατά Heller (1913), που είναι γνωστή εδώ και πάνω από 100 έτη, είναι ένα αρκετά επεμβατικό χειρουργείο με πολλές επιπλοκές.
Σε αντίθεση με την ενδοσκοπική μυοτομή-μέθοδο ΠΟΕΜ, η χειρουργική ή λαπαροσκοπική μυοτομή κατά Heller, επιτυγχάνει μικρού μήκους μυοτομή, που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι επαρκής για να λύσει το πρόβλημα της αχαλασίας.
Επιπλέον, σε αντίθεση με την μέθοδο ΠΟΕΜ, η χειρουργική μυοτομή κατά Heller δεν ενδείκνυται σε άλλες διαταραχές κινητικότητας του οισοφάγου, όπως ο διάχυτος οισοφαγικός σπασμός, οισοφάγος καρυοθραύστης, οισοφάγος κομπρεσέρ, αταξινόμητες αχαλασίες κλπ, όπου πάσχει όλος ο μύς του οισοφάγου σε όλο το μήκος του.
Η χειρουργική μυοτομή κατά Ηeller απαιτεί πάντα αντιπαλινδρομική επέμβαση, σε αντίθεση με την ενδοσκοπική μυοτομή-μέθοδο ΠΟΕΜ, που δεν απαιτεί αντιπαλινδρομική επέμβαση, επειδή η πρόσβαση είναι εκ των έσω.

Συμπερασματικά, η χειρουργική ή λαπαροσκοπική μυοτομή κατά Heller, τόσο από άποψη παλαιότητας όσο και από άποψη επικινδυνότητας είναι απαγορευτικές και σήμερα έχουν πλέον αντικατασταθεί από την νεώτερη, ελάχιστα επεμβατική, χωρίς τομή ενδοσκοπική μυοτομή-μέθοδο ΠΟΕΜ (POEM).

  • Tι είναι η αχαλασία οισοφάγου;
Tι είναι η αχαλασία οισοφάγου;
Η αχαλασία οισοφάγου είναι μία σπάνια καλοήθης νόσος του οισοφάγου που προκαλεί μακροχρόνια δυσκολία στην κατάποση, τόσο σε υγρά όσο και σε στερεά και επιδεινώνεται σταδιακά με το χρόνο. Ο ασθενής με αχαλασία μπορεί επίσης να εμφανίσει πόνο στο στήθος, στάση τροφών ή και ενσφήνωση βλωμού στον οισοφάγο. Σε πολλούς ασθενείς, μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν κατάθλιψη ή ακόμη και να εμφανίσουν πραγματική κατάθλιψη από την συνεχιζόμενη δυσκολία να καταπιούν.
Σε αρχικά στάδια αχαλασίας οι περισσότεροι ασθενείς μετά από κάθε μπουκιά πίνουν νερό <<γιατρέ έχω πάντα λίγο νερό δίπλα μου>> και οι τροφές προωθούνται αργά αργά με τη βαρύτητα, δίκην κλεψύδρας, ενώ υπάρχουν υπολλείματα τροφών ή και υγρά ή και σάλιο στον οισοφάγο, ακόμα και αν ο ασθενής είναι νηστικός από μέρες.
Με το χρόνο οι ασθενείς δυσκολεύονται όλο και περισσότερο ακόμη και να πιούν και νερό και το φαγητό γίνεται από απόλαυση, βάσανο. Έτσι αρχίζουν να αποφεύγουν να τρώνε μεγάλες ποσότητες, με αποτέλεσμα να χάνουν βάρος. Πολλές φορές υπάρχει ανάροια άπεπτων τροφών και υγρών από τον οισοφάγο λόγω χρόνιας στάσης, που λανθασμένα μπορεί να εκληφθεί ως παλινδρόμηση.
Σε προχωρημένα στάδια οι ασθενείς κινδυνεύουν από εισρόφηση, ιδίως κατά την κατάκλιση, λόγω στάσης υγρών και τροφών στον οισοφάγο, που μπορεί να είναι πολύ διατεταμένος (σιγμοειδής οισοφάγος). Επίσης, πολλοί ασθενείς μπορεί να έχουν βήχα και να εμφανίζουν υποτροπιάζουσες πνευμονίες από εισρόφηση και να χρειαστούν συχνές νοσηλείες.
!!!ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ενσφήνωση μεγάλης ποσότητας τροφών στον οισοφάγο και η πνευμονία από εισρόφηση, αποτελούν εξαιρετικά επείγουσες και επικίνδυνες καταστάσεις, ιδίως σε παραμελημένες περιπτώσεις και μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές επιπλοκές. Σπανίως, ο μεγαοισοφάγος μπορεί να προκαλέσει σημαντική απόφραξη της τραχείας και να απαιτηθεί διασωλήνωση του ασθενούς.
Τέλος, εφόσον η αχαλασία αφεθεί και δεν διαγνωστεί και αντιμετωπιστεί ριζικά σε αρχικό στάδιο, υπάρχει ο κίνδυνος καρκινωματώδους εξαλλαγής.
  • Παθοφυσιολογία
Παθοφυσιολογία
Οισοφάγος είναι ο σωλήνας που μεταφέρει την τροφή από το στόμα στον στόμαχο. Στο σημείο που ο οισοφάγος ενώνεται με τον στόμαχο υπάρχει μία λειτουργική <<βαλβίδα>>, ο κατώτερος οισοφαγικός σφιγκτήρας (ΚΕΣ), που ανοίγει κατά την κατάποση για να περάσει η τροφή στον στόμαχο και κλείνει αμέσως μετά για να μήν επιστρέψει, να μην παλινδρομήσει από τον στόμαχο στον οισοφάγο. Στην αχαλασια η <<βαλβίδα>> δεν ανοίγει, δεν χαλαρώνει και έτσι οι τροφές και υγρά και στερεά παραμένουν στον οισοφάγο για μεγαλύτερο διάστημα, και καθυστερουν να περάσουν στον στόμαχο.
Ο οισοφάγος προσπαθεί να υπερνικήσει τη λειτουγική στένωση στον ΚΕΣ και προοδευτικά διατείνεται, ενώ ο μυς του υπερτρέφεται από υπερπροσπάθεια. Στην αχαλασία πάσχει ο μυς του οισοφάγου, γι’αυτό και στη γαστροσκόπηση, ο βλεννογόνος που είναι το εσωτερικό κάλυμα του οισοφαγικού σωλήνα μπορεί να είναι τελείως φυσιολογικός.
  • Είναι συχνή νόσος η αχαλασία;
Είναι συχνή νόσος η αχαλασία;
Η αχαλασία δεν είναι συχνή, αλλά σπάνια νόσος αν και μπορεί να εμφανιστεί σε όλες τις ηλικίες, από παιδιά μέχρι υπερήλικες, και στα δύο φύλα το ίδιο και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γής. Στη χώρα μας υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 1000-1500 ασθενείς με αχαλασια οισοφαγου, ενώ κάθε χρόνο προσβάλλονται από τη νόσο 100-150 νέα άτομα.
  • Πως γίνεται η διάγνωση;
Πως γίνεται η διάγνωση;

Η διάγνωση δεν είναι πάντα εύκολη και μπορεί να καθυστερήσει ακόμη και για έτη, επειδή τα συμπτώματα στην αρχή είναι ήπια. Οι ασθενείς αρχίζουν να συμβουλεύονται διάφορους γιατρούς και ακόμη και οι ειδικοί μπορεί να μην υποψιαστούν την αχαλασία, για να ζητήσουν τις κατάλληλες εξετάσεις, που είναι καταρχάς η γαστροσκόπηση και στη συνέχεια η ακτινογραφία και τέλος η μανομετρία οισοφάγου.

Η γαστροσκόπηση είναι σημαντικότατη εξέταση και πρέπει να γίνεται πρώτη, για να αποκλιστεί άλλη οργανική νόσος, όπως ο καρκίνος του οισοφάγου (ψευδο-αχαλασία).

Το βαριούχο γεύμα (οισοφαγογράφημα ή ακτινογραφία οισοφάγου) μπορεί να συνδράμει στην δυναμική εκτίμηση του οισοφάγου. Η ακτινογραφία οισοφάγου γίνεται σε όλα τα νοσοκομεία και είναι πολύ καλή εξέταση να γίνει η διάγνωση της αχαλασίας και πρέπει πάντα να ζητάται μετά από γαστροσκόπηση σε ασθενείς με δυσκαταποσία.

Τέλος, η διάγνωση της αχαλασίας, εφόσον την υποπτευθεί ο γιατρός, τεκμηριώνεται με τη μανομετρία οισοφάγου, η οποία μετράει τις πιέσεις τόσο στο σώμα του οισοφάγου, όσο και στην περιοχή του ΚΕΣ, με ένα λεπτο σωλήνα που περνάει από τη μύτη στον στόμαχο και έχει ευαίσθητους πιεσοϋποδοχείς. Η μανομετρία οισοφάγου γίνεται μόνο σε ορισμένα κέντρα, όπου πρέπει να παραπεμφθεί ο ασθενής με υποψία αχαλασίας.

Η νεώτερη, υψηλής ευκρίνειας τοπογραφική μανομετρία (HRTM), που είναι πλέον διαδεδομένη και στην Ελλάδα, αποτελεί την εξέταση 1ης εκλογής για την οριστική διάγνωση και σταδιοποίηση της αχαλασίας σε τρείς τύπους, και θα πρέπει να προτιμάται της κλασσικής μανομετρίας. Η HRTM είναι ευκολότερη, συντομότερη και πιο ακριβής διαγνωστική μέθοδος όχι μόνο για την τεκμηρίωση της διάγνωσης της αχαλασίας, αλλά κυρίως για την σταδιοποίηση και ταξινόμηση της κάθε μεμονωμένης περίπτωσης, που βάζει τελικά και την ένδειξη της ακριβούς εξατομικευμένης θεραπείας, δηλαδή του μήκους της απαιτούμενης μυοτομής κατά περίπτωση. Η καλή μελέτη των ασθενών με αχαλασία και άλλες διαταραχές κινητικότητας του οισοφάγου εγγυάται την ποιότητα στο αποτέλεσμα της θεραπείας.

Συνοπτικά η μακροχρόνια προοδευτικά επιδεινούμενη δυσφαγία και η αναγωγή άπεπτων τροφών, αποτελούν συμπτώματα που γεννούν την υπόνοια ύπαρξης αχαλασίας.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
Ειδικός Eπεμβατικός Γαστρεντερολόγος – Ηπατολόγος
Ειδικός Επεμβατικός στην Ενδοσκοπική Μυοτομή- Μέθοδο ΠΟΕΜ,
(POEM) για την Αχαλασία οισοφάγου
Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Μελέτης Αχαλασίας και για άλλες
Διαταραχές Kινητικότητας του Oισοφάγου (Ε.Ε.Μ.Α.Α.Δ.Κ.Ο)
Επιστημονικός Συνεργάτης Digestive Disease Center,
Showa University, Koto-Toyosu Tokyo, Japan
Διεύθυνση: Πολυτεχνείου 3, Τριανδρία, Θεσσαλονίκη ΤΚ 55337
Τηλέφωνα: (+30) 2311-283002, (+30) 212-1057990 και (+30) 6977778832.
Email: nikolaseleftheriadis@gmail.com
Ο ιατρός κ. Νίκος Ελευθεριάδης πραγματοποιεί επεμβατικές – θεραπευτικές ενδοσκοπήσεις συμπεριλαμβανομένων POEM & ESD σε κλινικές της Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

я доступен для вас все время, чтобы помочь и дать решение: ‘Ахалазия’ с эндоскопической миотомии - POEM технику, чтобы рефлюксной болезни (GERD) и пищевод Barrett с антирефлюксной mucosectomy (ARMS), в начале желудочно-кишечного тракта (GI) рак (ранний рак желудка и толстой кишки) с ESD технику, Zenker дивертикул с миотомию (diverticulotomy) и желчевыводящих путей при ERCP.

Social Media

© 2018 Achalasia. All rights reserved- Created and hosted by Multihosting